Vale ihalesi, Perpa Kapalı Otopark Vale İhalesi

Vale ihalesi

Vale ihalesi

Vale ihalesi

Perpa Ticaret Merkezi Kat Malikleri Yöneticiliği Temsilciler Üst Kurulu Kapalı Otoparkına Vale ihalesi yapılacaktır.

Perpa Otopark Vale ihalesi ile ilgili şartname eki ve sözleşme şartları aşağıdadır.

Perpa Otopark Vale İhalesi ile ilgili fiyat tekliflerinin Perpa Ticaret Merkezi Üst Kurul Genel Müdürlüğü’ne kapalı zarf ile 26 Eylül 2018 saat: 17:00’ye kadar bildirilmesi gerekmektedir.

Perpa Otopark Vale ihalesi ile ilgili şartname ve sözleşme örneği aşağıdadır.

Vale ihalesi

Vale ihalesi

Detaylı bilgi için:
Perpa Üst Kurul
Perpa Ticaret Merkezi Kat: 2 No: 95/A Otopark Merkezi 34384 Şişli – İstanbul

Telefon: 0212 3201720

Faks: 0212 320 17 22

 

Vale ihalesi hizmet sözleşmesi

Vale ihalesi

Vale ihalesi

1.TARAFLAR

 

  • Sözleşmede “hizmet alan” sıfatına haiz ve kısaca “PERPA ÜST KURUL”olarak anılacak olan, PERPA Ticaret Merkezi Üst Kurul Genel Müdürlüğü K.2 No: 95/A Okmeydanı/Şişli İstanbul adresinde mukim PERPA Ticaret Merkezi Kat Malikleri Yöneticiliği Temsilciler Üst Kurulu.

 

  • Sözleşmede “HİZMET VEREN”olarak anılacak ………………….İSTANBUL” adresinde mukim…………………………..arasında aşağıdaki koşullarda akdedilmiştir.

 

PERPA ÜST KURUL veHİZMET VEREN bundan sonra ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar”olarak anılacaktır.

 

Vale ihalesi

Vale ihalesi

  1. Vale ihalesi SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

İşbu sözleşmenin konusu; HİZMET VEREN’in 6+1 kalifiye personelinin PERPA ÜST KURUL’ungöstereceği otoparkta PERPA ÜST KURUL’unbelirlediği standartlara ve kurallara uygun olacak şekilde PERPA’ya gelen müşterilere ve abonelere vale hizmeti verilmesi ile ilgili esasların belirlenmesidir.

 

  1. Vale ihalesi HİZMET VERENİN SORUMLULUKLARI

Vale ihalesi

Vale ihalesi

 

3.1. HİZMET VEREN, otopark konusunda tecrübeli kalifiye eleman istihdam etmekle yükümlüdür.

 

3.2. HİZMET VEREN’ in işyerinde görevlendireceği personelin tüm ücret, yıllık izin ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı ve İş kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve Vergi Usul Kanunu vs. açısından tüm diğer yasal yükümlülükleri HİZMET VEREN’in sorumluluğundadır.

 

3.3. HİZMET VEREN, görevlendireceği personelin işçi sağlığı ve güvenliği açısından gerekli her türlü eğitimi vermekle yükümlüdür.

 

3.4. HİZMET VEREN, görevlendireceği sabit personeline ilişkin işçi özlük dosyalarını eksiksiz olarak tutmak ve PERPA ÜST KURUL’untalep etmesi halinde bu belgeleri sunmakla yükümlüdür.

 

3.5. HİZMET VEREN referans kontrolü yapmadan ve herhangi bir yüz kızartıcı suçtan hükümlü olmadığına dair adli sicil belgesini getirmemiş hiçbir personeli kesinlikle görevlendirmeyecektir.

 

3.6. HİZMET VEREN, görevlendireceği personeli ile ücret ve sosyal sigorta bildirimleri ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiğini, ilgili personelin imzalı maaş bordro fotokopilerini ve aylık SGK bildirgelerinin bir kopyasını iletmek suretiyle ispat etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, HİZMET VEREN, PERPA ÜST KURUL’unödeme ile ilgili yükümlülüklerini gereken belgeler temin edilene kadar yerine getirmeyeceğini ve bu sebepten dolayı PERPA ÜST KURUL’danhiçbir şekilde vade farkı talep edemeyeceğini peşinen kabul ve beyan etmiştir.

 

3.7. HİZMET VEREN, görevlendireceği personelin kişisel bakım ve hijyenine, el, yüz, tırnak, sakal bakımına azami özen göstermesini sağlamakla yükümlüdür. HİZMET VEREN, aynı zamanda görevlendireceği personelin PERPA ÜST KURUL hizmet standartlarına, dahili yönetmeliklerine ve Personel El Kitabında yazılı kurallara uyması için azami özen gösterecektir.

 

3.8. HİZMET VEREN, görevlendireceği personelin PERPA ÜST KURUL’ unçalışanları ve yöneticileri ile düzeyli ve olumlu bir iş ilişkisi içerisinde çalışmasını temin edecektir. HİZMET VEREN, personeli görevlendirildikleri süre içinde PERPA ÜST KURUL müdürü ve diğer amirleri tarafından verilecek olan talimatları eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlü olacaktır. HİZMET VEREN, bunu temin etmekle yükümlüdür.

 

3.9. HİZMET VERENPERPA ÜST KURUL’unonaylamadığı hiçbir personeli görevlendirmeyecektir. Ayrıca PERPA ÜST KURUL’unmemnun olmadığı personeli bildirecek ve değiştirilmesini talep edecektir.

HİZMET VERENPERPA ÜST KURUL tarafından değişimi talep edilen personeli bir daha görevlendirmeyecek ve en geç 2 gün içinde bu personelin yerine kalifiye başka bir eleman tahsis edecektir.

 

3.10. HİZMET VERENPERPA ÜST KURUL tarafından yazılı olarak iletilen talepler, yazılı olarak onaylayacak, onaylamış olduğu hizmetin aksamaması için de azami özen gösterecektir.

 

3.11. HİZMET VEREN PERPA ÜST KURUL’un ofis çalışma saatleri haricinde ortaya çıkan son dakika ihtiyaçlarının karşılanabilmesini sağlayabilmek maksadıyla, görevlendirebilecek nitelikte birkaç personelin iletişim bilgilerini PERPA ÜST KURUL’a iletecektir.

 

3.12. HİZMET VEREN, görevlendireceği personelin, disiplin suçları hükümlerine ve sözleşmede belirtilen şartlara uygun olarak çalışmalarını sağlamak ve bununla ilgili gereken her türlü denetimi düzenli olarak yapmakla ve personeline periyodik eğitim vermekle yükümlüdür.

 

3.13. HİZMET VEREN, işbu sözleşme kapsamında PERPA ÜST KURUL’a vereceği hizmetler için aylık fatura düzenleyecektir.

 

3.14. HİZMET VEREN’ce PERPA ÜST KURUL’un işyerinde görevlendirilecek otopark personeli dini bayram, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde kurum yetkililerinin belirlediği izin planına uyarak çalışacaktır.

 

3.15. HİZMET VEREN elemanları tarafından işyeri girişinde teslim alınan müşteri otomobili, uygun bir alana park edildikten sonra, müşterinin talebi üzerine işyeri çıkışında kendisine teslim edilir. Teslim alma ve teslim etme aşamalarında bu iş için özel olarak düzenlenmiş olan fiş ve belgeler karşılıklı imza ile tanzim edilir. HİZMET VEREN, sözleşme konusu işi, azami müşteri memnuniyetini sağlayarak, en az riskle yerine getirmeyi taahhüt eder.

 

3.16. HİZMET VEREN tarafından her gün düzenli olarak verilecek vale hizmeti sonrasında günlük rapor düzenlenecek ay sonunda o aya ait günlük raporların icmali PERPA ÜST KURUL’a verilecektir.

 

3.17. HİZMET VEREN iş bu sözleşme kapsamında görevlendireceği personelin işi ifası sırasında, kendisine park etmek ve sair amaçlarla teslim edilen araçların ihmal, dikkatsizlik, tedbirsizlik, kasıt vb. sair sebeplerle zarara uğraması halinde (aracın çalınması, aracın kazaya uğraması, kaportasında çiziklerin, eziklerin oluşması, lastik ve camlarının zarar görmesi, içinde bulunan eşyaların çalınması, anahtarının kaybolması vb. her türlü zarar ve ziyandan doğabilecek hukuki ve cezai müeyyidelerden (maddi ve manevi tazminat davaları, ceza davaları vs) doğrudan doğruya HİZMET VEREN sorumludur. Bu konularda PERPA ÜST KURUL’ a atfedilebilecek hiçbir cezai ve hukuki mesuliyet yoktur.

 

Ayrıca HİZMET VEREN hiçbir ihbar ve ikaza gerek kalmaksızın lüzumlu bütün emniyet tedbirlerini alma ve kazadan korunma usul ve çarelerini işçilerine öğretmekle mükelleftir. Bu itibarla taahhüdün ifasında, tedbirsizlik, ihmal, dikkatsizlikten, ehliyetsiz işçiler kullanmaktan veya herhangi bir sebeple vuku bulacak iş kazalarından ve her türlü zarar ve ziyandan doğabilecek hukuki ve cezai müeyyidelerden (maddi ve manevi tazminat davaları, ceza davaları vs) doğrudan doğruya HİZMET VERENsorumludur. Bu konularda PERPA ÜST KURUL’a atfedilebilecek hiçbir cezai ve hukuki mesuliyet yoktur.

 

HİZMET VEREN elemanlarının PERPA ÜST KURUL’a, müşterilere, abonelere veya sair 3 kişilere ait makine, araç, malzeme vb. demirbaşlar ile 3. Şahısların can ve mal güvenliklerine karşı gerek işin görülmesi esnasında gerekse işin görüldüğü mahalde iş esnasında meydana getirdiği zarar ve hasarlardan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai müeyyidelerden doğrudan doğruya HİZMET VEREN  sorumludur. Bu konularda PERPA ÜST KURUL’a atfedilebilecek hiçbir cezai ve hukuki mesuliyet yoktur.

 

HİZMET VEREN sözleşme kapsamından doğacak ve özellikle bu maddede zikredilen, çalınma, kazaya uğrama, kaybolma, bir hasar veya zararın meydana gelmesi ve benzeri zararları karşılamak üzere sigorta yaptırmakla yükümlüdür.

 

Vale ihalesi

Vale ihalesi

  1. PERPA ÜST KURUL’UN SORUMLULUKLARI

 

4.1 PERPA ÜST KURUL sözleşme süresince işyerinde bu hizmeti yerine getirmek için aynı işi yapan başka firma ile sözleşme yapmayacaktır.

 

4.2. PERPA ÜST KURUL,HİZMET VEREN tarafından kesilen hizmet faturalarını; HİZMET VEREN’ in işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmiş olması kaydı ile; fatura ibrazından itibaren 7 ( yedi ) iş günü içinde HİZMET VEREN’in hesabına havale edecektir.

 

  1. ÖDEME

 

5.1. İşbu sözleşme süresince PERPA ÜST KURUL, HİZMET VERENE sözleşme konusu hizmet karşılığında; (ücret, yemek, yol, yazlık ve kışlık kıyafet bedeli de dahil olmak üzere) 1 çalışan için……………….TL+ KDV her ay fatura karşılığı ödeme yapacaktır. Sözleşme bedeli Personel sayısı üzerinden belirlenmiştir.

Çalıştırılan kişi sayısı 6+1 altında ve üstünde olmayacak, izinli, raporlu vb. nedenler olsa dahi 6+1 in altına düşmeyecektir. PERPA ÜST KURUL’ un talebiyle çalışan sayısı artırılacak veya azaltılacaktır.

5.2. Aylık olarak belirlenen bu rakamda, işbu sözleşme boyunca devlet tarafından asgari ücrete yapılacak zam oranı dışında herhangi bir ad ve nam adı altında bir artış yapılmayacaktır.

 

  1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

 

6.1. İşbu sözleşmenin süresi 01 Ekim 2018 – 31 Mayıs 2019tarihleri arasında geçerli olacaktır.

 

6.2. Sözleşme 31 Mayıs 2019 tarihinde ayrıca bir ihtar ve merasime gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erecektir. Sözleşme bitim tarihinden önce tarafların bildirimde bulunmamış olması sözleşmenin zımnen yenilendiği iddiasına esas teşkil etmez. Taraflar 8 ayın sonunda karşılıklı talep etmek suretiyle sözleşmeyi uzatma, yenileme hakkını haizdir. Bu durumda sözleşme süresi ve bedeli karşılıklı görüşmelerle yeniden belirlenecektir.

 

6.3. Taraflar sözleşme sona ermeden ve sözleşme dönemi içinde her zaman hiçbir sebep göstermeden 1 (bir) ay önceden yazılı bildirimde bulunarak tek taraflı olarak sözleşmeyi sonlandırabilirler.

 

6.4. Sözleşmenin haklı sebeplerle feshi hükümleri dışında yukarıda maddelerde de yazıldığı şekilde feshi halinde, taraflar birbirlerine herhangi bir tazminat ödemeyecektir.

Sözleşme süresince PERPA ÜST KURUL tarafından HİZMET VEREN’e teslim edilen demirbaşlar, sözleşmenin sonlanması durumunda PERPA ÜST KURUL’a iade edilecektir.

 

6.5.Valeler hizmet verdiği kişilerden hiçbir suretle para talep edemez. Talep edildiğinin tespiti durumunda sözleşme PERPA ÜST KURUL tarafından tek taraflı olarak fesh edilir.

 

  1. VERGİ, RESİM VE HARÇLAR

 

İşbu sözleşmenin imzasından, sözleşme kapsamındaki işin ifasından doğan ve bu işe ait bilumum vergi, resim, harç ve sair giderler HİZMET VEREN’e aittir. HİZMET VERENPERPA’ yı bilgilendirerek, bu tür gider belgelerinin birer suretlerini PERPATicaret Merkezi Kat Malikleri Temsilciler Üst Kurula iletmekle yükümlüdür.

 

  1. GENEL HÜKÜMLER

 

8.1. İş bu sözleşmede yapılacak eklenti ve değişiklikler yazılı yapılması halinde hüküm ifade eder.

 

8.2. Sözleşmenin bir ya da birden fazla maddesinin mahkeme ya da diğer bir yetkili kurumca geçersiz veya hükümsüz olduğuna karar verilmesi sözleşmenin tamamının geçerliliğini etkilemez. Böyle bir halde taraflar bir araya gelerek iradelerine en uygun olan yeni bir düzenleme ile boşluğu doldururlar.

 

8.3.Tarafların hükümet ve resmi makamların, harp, ayaklanma, mülki hakların kullanılmaması, grev ve lokavt halleri, doğal afet vs. mücbir sebepler sayılabilecek sebepler neden ile yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi durumunda taraflar birbirlerini sorumlu tutmayacaklardır.

 

8.4. HİZMET VEREN iş bu sözleşmeden doğan yükümlülükleri ile hak ve alacaklarını PERPA ÜST KURUL’un yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

 

8.5. Tarafların işbu sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen adresleri yasal tebligat adresleri olup, adreslerde olabilecek değişiklikler karşı tarafa değişiklikten itibaren en geç 3 iş günü içinde yazılı olarak bildirilecektir. Aksi takdirde bu adreslere yapılan tebligatlar muhatabına yapılmış sayılacaktır.

 

8.6.Taraflar, işin yerine getirilmesi dışında kalan gizli bilgileri dolaylı veya doğrudan üçüncü şahıslara açıklamayacak, vermeyecek ve kullanmayacak ve kullandırmayacaktır. Bilgileri sağlayan tarafça gizli olmadıkları bildirilmediği sürece tüm bilgiler gizli tutulacaktır. Gizli bilgiler alınmalarından itibaren on yıl süre ile gizli tutulacaktır.

 

8.7. İş bu sözleşmeden doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

Sekiz maddeden oluşan bu sözleşme toplam 2 nüsha olarak    /    / 2018 tarihinde düzenlenerek taraflarca okunarak karşılıklı olarak imza altına alınmıştır.

 

 

            İşveren                                                                                           Hizmet Veren

 

PERPA Ticaret Merkezi                                                   

Kat Malikleri Yöneticiliği                                      

Temsilciler Üst Kurulu

PERPA İHALELER    PERPA DUYURULAR   PERPA HABERLERİ    PERPA    PERPA İLETİŞİM

TEMİZLİK ŞİRKETİ

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın